Miscellaneous Inventions.

Miscellaneous inventions by Anthony Ratkov.